اعضای بخش مشاوره ّ ی نذرفرهنگی، متخصصین دارای شمارهی نظام و پروانه و یا کادر مراکز مشاوره، با مدارک
تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی هستند. به دلیل حساس بودن موضوع مشاوره، سعی بر این است افرادی
ّ با تخصص باالتر در اولویت ادای نذر و مشارکت اجتماعی با نیت الهی قرار گیرند.
با عنایت به عضویت تعداد زیادی از فارغالتحصیالن با مدرک تحصیلی کارشناسی و با تجربه باال در بخش مشاورهی
نذر فرهنگی و شور و اشتیاق افراد در برگزاری کارگاههای مشاورهای در قالب نذرفرهنگی، تالش میگردد کارگاهها با
موضوعات مرتبط با حل مسائل و مشکالت جامعهی هدف )اولویت اول زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان( برگزار
گردد. در این راستا، بنا به صالحدید مدیر محله و همچنین مسئولین خانههای تسنیم، دیگر شهروندان گرامی نیز میتوانند
ازکارگاهها و مشاورههای فردی در قالب نذر فرهنگی استفاده نمایند.
اهداف
1- ّ ترویج فرهنگ نذر در بین مشاورین و مددکاران که با نذر وقت و تخصص خود بتوانند با راهنمایی افراد با اولویت
گروه هدف در پیچ و تاب زندگی، نذر خود را ادا نمایند و از ثواب بیکران آن برخوردار شوند.
2-ارتقای سطح آگاهی خانوادهها به منظور فائق آمدن بر مسائل و چگونگی نحوهی مطلوب تربیت فرزندان با اولویت
بانوان سرپرست خانوار، وهمچنین همهی اقشار جامعه که نیازمند جلسهی مشاورهی فردی و کارگاههای مشاورهای هستند.
3-ارتقای کیفیت سطح زندگی با توانمندسازی بینش و بصیرت
بخش مشاوره

»یاد خدا، بهترین آرامش دهنده‌ی قلب‌هاست«
سورهی مبارکهی رعد آیه 28
41
بخش مشاوره

خدمات مشاورهای ارائه شده در قالب نذرفرهنگی شامل مشاورهی تحصیلی، خانوادگی، ازدواج، کودک و نوجوان و
برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی- تحصیلی، تربیتی، پیش از ازدواج و مسائل روز مشاورهای جامعه میباشد.
ّ خدمات تخصصی در قالب نذر فرهنگی تحت نظارت مدیران مربوطه در سرای محالت، مساجد، حسینیهها و خانههای سالمت برگزار
میگردد، که انتخاب منطقه، روز و ساعت برگزاری نذورات طبق در خواست متقاضی و هماهنگی با نیکوکار ساکن در محدودهی
مورد تقاضا صورت میگیرد. ارتقای مهارتهای مختلف شناختی – رفتاری در زمینهی مهارتهای ذهنی، کالمی، اجتماعی و
عاطفی، یکی از اهداف نذرفرهنگی است.
ارائهی مشاوره ّ های تخصصی)تربیتی و رفتاری مانند پرخاشگری، افسردگی، مهارتهای تحصیلی و انتخاب رشته، ازدواج در
خصوص همسرگزینی و آموزشهای قبل و بعد از ازدواج، . . . ( ازدیگر موضوعات میباشد.
عناوین کارگاههای آموزشی در بخش مشاورهی نذرفرهنگی
*مهارتهای زندگی ) خودآگاهی، حل مساله و تصمیمگیری، عزت نفس، مدیریت احساسات و هیجانات، کنترل هیجانات
منفی مانند کنترل خشم، مهارت مقابله با استرس وتابآوری، تفکر خالق و نقادانه، استفادهی خردمندانه از منابع، سالمت فردی
و الگوی زندگی سالم، آموزش خانواده با تکیه برمسایل دینی، پیشگیری از اعتیاد….(
* مهارتهای ارتباطی )تاثیرمهارتهای ارتباطی درتغییر نگرش، رهبری، شهروند مسئولیتپذیر، حل اختالف و پذیرش تفاوت،
مدیریت رفتاری والدین نوجوانان، فرزندپروری و ارتباط با نوجوانان، هنرمعیشت در زندگی، رفتار با سالمندان و…. (
*مهارتهای پیشگیری )پیشگیری از استرس، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و…(
* هدایت وبرنامهریزی تحصیلی )فنون یادگیری ومطالعه،آموزش تکنیکهای صحیح مطالعه، آشنایی و پیشگیری از علل افت
تحصیلی، کاهش اضطراب امتحان، یادگیری خودانگیزی،….. (
برگزاری دورههای بازآموزی و انتقال تجربیات، ویژهی مشاوران نیکوکار
به منظور ارتقای سطح علمی گروه مشاوره، کارگاه ّ های بازآموزی تخصصی با عناوین تحکیم خانواده، تشخیص و درمان
اضطراب، افسردگی و بیماریهای شخصیتی وهمچنین جلساتی جهت تبادل تجربیات برگزار میگردد، الزم به ذکر است به
ّ دلیل تمایل متخصصین مددکاری جهت عضویت در نذر فرهنگی سعی در تشکیل کمیتهی مددکاری شده است.