در دنیای امروز، تجربهی هر شهروندی از عدالت، در گروی شناخت وی از حقوق شهروندی است و امکان صیانت
از این حقوق در عرصههای مختلف زندگی و در موفقیت های گوناگون است. عدالت نسبت به سایر ارزشهای معنوی
مانند مساوات، برابری و . . . ازجایگاه واالتری برخوردار است. بخش حقوقی نذر فرهنگی )وکال، حقوقدانان و مشاورین
محترم حقوقی(در نظر دارد به منظور حل مشکالت حقوقی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه با اولویت بانوان سرپرست
خانوار و فرزندان ایشان، اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کاهش تنشها و باالبردن سطح آگاهی عمومی
شهروندان عالقهمند، بنماید.
بخش حقوقی

 اهداف
*تروي ّ ج فرهنگ نذر وقت و تخصص درمي ّ ان متخصصان امور حقوقی؛
* ارتقای سطح آگاهي شهروندان در خصوص حقوق وتکاليف خويش از طریق مشارکت داوطلبانه حقوقدانان؛
* ارائهی مشاوره حقوقي و رسيدگي به مشکالت حقوقي زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان در قالب نذر فرهنگی؛
* ّ هماهنگی و ایجاد فضای مناسب جهت ادای نذر تخصصی حقوقدانان.
* ّ عضویت قشر عظیم متخصصین حقوقی )وکالی گرانقدر و مشاورین حقوقی ( در نذرفرهنگی؛
*کمک در ایجاد هر چه بیشتر روحیهی نشاط و سر زندگی اجتماعی، به دور از تنش و ناهنجاریهای اجتماعی به واسطهی
باالبردن سطح آگاهیهای حقوقی شهروندان.
چشم انداز
49
دربخش حقوقی نذرفرهنگی ارائه ّ ی نذورات تخصصی به دو طریق انجام می شود
الف برگزاري کارگاههاي مشاورهی حقوقي و حقوق شهروندی در سرای محالت، مساجد و حسینیه ها به منظور ارتقای
سطح آگاهی عموم مردم و رعایت حقوق شهروندی و همسایگان؛
ب در مواردی که افراد گروه هدف )بانوان سرپرست خانوار و فرزندانایشان( نیاز به مشاورهی حقوقی داشته باشند، با
هماهنگی قبلی به دفاتر وکالی ارجمند عضو نذرفرهنگی معرفی میگردند.
فعالیت های بخش حقوقی به شرح زیر می باشد
* برگزاری کارگاه حقوقی
* ارائهی مشاورهی حقوقی به صورت فردی
* جذب و پذیرش حقوقدانان و وکالء
* دیگر اقدامات انجام شده در بخش حقوقی