دانش پزشكي در دین مبین اسالم مورد تمجيد پيشوايان ديني قرار گرفته و به دليل هدفي كه علم پزشكي دارد، يعني تأمين سالمتي انسان و جنبههاي الهي و معنوي، در روايات اسالمي، این حرفه در كنار علوم الهي عنوان شده است؛ از پيامبرگرامي اسلام(ص) نقل شده كه فرمودند :  العلم علمان، علم االديان و علم االبدان (بحار االنوار /220)؛ يعني دانش بر دو قسم است؛ علم دينشناسي و علم طب. اين تقسيم، ناظر به هدف علم است كه يا به منظور تغذيهی روح و معنويت انسان است كه خداوند پيامبران را بدان جهت فرستاده است و آن شناخت دين الهي است، و يا به منظور سالمت جسمي و تقويت بنيه و توان كاري كه علم پزشكي متكفل آن است؛ بنابراين در كنار هم قرارگرفتن علم االديان و علم االبدان، بيانگر ارزش علم پزشكی است.
بخش پزشکی نذر فرهنگی نیز با آگاهی از ضرورت سالمت و بهداشت در جامعه و بخصوص در میان اقشاربهرهمند از نذورات تخصصی، با اهداف زیر فعالیت مینماید:

اهداف
1-برنامهریزی جهت ایجاد تهیه ّ ی بانک اطالعاتی از متخص ّ صین نیکوکار و افراد متقاضی تخصص ایشان؛
2-با توجه به حضور بخش پزشکی نذر فرهنگی در محالت محروم شهر تهران و مراکز بهزیستی، نیاز به آموزش بهداشت و راههای جلوگیری از بیماریها احساس میگردد. یکی از مهمترین اهداف بخش پزشکی، برگزاری کارگاه ّ های آموزشی و بهداشتی با مشارکت متخصصین نیکوکار در بخش پزشکی)کارشناس بهداشت، ماما،
ّ پزشک عمومی، دندانپزشک و دیگر تخصصها( جهت پیشگیری از آسیب های وارده به اقشار ضعیف از طریق آموزش بهداشت است؛
3-ترویج و توسعه ّ ی فرهنگ نذر در بین متخصصین پزشکی و مهیا نمودن فضای ادای نذر؛
4-ارتباط و تعامل با شرکتهای تجهیزات پزشکی و مشارکت ایشان در ارائهی خدمات در قالب نذرفرهنگی.

چشم انداز
1-ارتقای سالمت آحاد مردم به ویژه گروههای ضعیفتر؛
2-ارائه ی بخشی از خدمات پزشکی به افراد بی سرپرست؛
3-افزایش احساس مسئولیت اقشار تحصیل ّ کرده و متخصص در زمینهی پزشکی نسبت به بهرهمندان جامعه و… ایجاد حس مشارکت بیشتر و تأثیرگذار بودن؛
4- ترویج فرهنگ نذر در بین متخصصین پزشکی در سطح کشور.