فرهنگ نذر علاوه بر مسلمانان، در میان بعضی کشورهای غیراسلامی هم دیده میشود. مردم بین النهرین، مصریان قدیم، آلمانیها،فرانسویها و آنگلوساکسونها و امریکاییها نیز نذر میکنند تا حوائجشان برآورده شود. نذورات مردمی و بنیادهای خیریهی کشورهای اروپایی و بخصوص آمریکای شمالی از ابزارهای رشد و توسعه و تحول فرهنگی جوامع این کشورها است. در نظام حقوقي کشور آلمان قانون وقف پذيرفته شده و عمل به وقف نيز تنوع فراوني دارد. اين کشور را ميتوان يکي از کشورهاي موقوفه خيز و باني بنيادهاي جهان غرب دانست )فصلنامهی شمارهی71 وقف، میراث جاویدان(که به علت اهميت به موقوفات در گذشته و به خصوص بعد از جنگ جهاني دوم، تجارب موفقيت آميز کسب کرده است. انتشار فهرست 5933 موقوفهی در آلمان در سال 1991 از گستردگي وقف در اين کشور حکايت دارد.
دیدگاه سنتی نذر در آلمان عبارت از این است که سرمایهای در اختیار قرار میگیرد که میبایست سود و عواید آن برای انجام
دادن مقصود و یا مقاصد نذرکننده کفایت کند. در آلمان، نذر ابزاری است که به کمک آن گرایش ٌ های کامال معین و تثبیت
یافتهی فرهنگی در مقابل تحوالت روز میتواند پشتیبانی شوند. بطور مثال، بنیادهایی وجود دارند که پس از حل مسائل آموزشی، به حل مسائل زیست محیطی پرداختهاند. از این رو افزایش تعداد بنیادها، تأسیس دانشگاهها، ایجاد مدارس فنی مهندسی و راهاندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی و برپایی محافل و کانونهای علمی برای بحث و چارهجویی در زمینهی مسائل اجتماعی – اقتصادی- آموزشی در چهارچوبهای محلی، منطقهای، کشوری و بین المللی با کمک کارشناسان زبده و امکانات مالی چشمگیر است.
در کشور آمريکا، بسياري از دانشگاهها از محل عوايد موقوفات اداره ميشود. از ابتداي قرن بيستم، تالشهاي بسياري در آمريکاي شمالي در جهت انجام امور عامالمنفعه انجام شده و اهميت خاصي به اين امور داده شده است. هم اکنون تعداد زیادی مؤسسات خيريه در کشور آمريکا فعال است که بنا بر آمار رسمي در سال 1989 داراييهاي آنها بيش از 137 و نيم ميليارد دالر بوده که در همين سال حدود هشت ميليارد دالر آن صرف انجام امور خير شده است.
یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جامعه، میزان سرمایهگذاری اجتماعی درآن است. سرمایهگذاری اجتماعی نیز به معنای
فعالیتهایی است که در راستای افزایش رفاه اقتصادی و توسعهی اجتماعی توسط بخش خصوصی، نهادها و سازمانهای جامعه  مدنی صورت میگیرد. فعالیتهایی نظیر حمایت از کودکان آسیبدیده یا بیسرپرست، ایجاد امکانات آموزشی برای مناطق محروم،
مبارزه با بیماریهای واگیردار، مبارزه با اعتیاد، حفاظت از محیط زیست یا صیانت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی، همگی میتواند
نمونههایی از فعالیت سازمانهای مردمنهاد در سراسر دنیا باشد که نشان از توسعهیافتگی و احساس مسؤلیت اجتماعی شهروندان این جوامع دارد. چنین فعالیتهایی در دورههای مختلف زمانی وجود داشتهاند و نمیتوان برای آن مبدا مشخصی در نظرگرفت، اما راهاندازی چنین سازمانهایی در دو قرن اخیر، رشد چشمگیری داشته، به طوری که تعداد NGO ها در آمریکا، حدود یک و نیم میلیون، در روسیه 277 هزار و در هند حدود 3/3 میلیون در سال 2009 تخمین زده شده است. در هند به ازای هر 400 نفر یک NGO وجود دارد و رقم کل NGO ها در هند، چند برابر تعداد مدارس ابتدایی و مراکز بهداشت این کشور است.