یکی از بزرگترین جهات معنوی، خدمت به خلقاهلل و افراد محروم است. این است
که برای انسان جاودان میماند و در عالم دیگر به درد انسان می خورد. اموالی که
انسان بگذارد و برود به درد انسان نمیخورد. اموالی که پیش بفرستند به درد انسان
میخورد و امیدوارم آنهایی که دارای یک مکنتی هستند توجه داشته باشندکه به
این مستمندان که ولی نعمت ما هستند رسیدگی کنند، تا ریشه این محرومیت انشااهلل
به همت واالی همهی کشور و همهی علماء و غیر علماء این ریشه فاسد از بین برود.
همهی افراد این ملت یک زندگی متوسطی که باید داشته باشند، و به راحتی به
خدمت اسالم مشغول باشند.
بخش هایی از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران18/2/1362

اگر این روح نیکوکارى و انفاق در مردم به وجود بیاید، خوب است. آن چیزى
که ما در جوامع غیرمسلمان، می بینیم، این کمبود است واال در این گونه جوامع
گاهی یک نفر پیدا می شود و همه ثروت عظیم خودش را حتی از وارث خودش
باز می دارد و به فالن موسسه خیریه می بخشد. این طور نیست که در جوامع جامد
و آهنین و ماشینى غربى هیچ کس نباشد که انفاق کند؛ چرا، بنیادهاى خیریه خیلى
پرپول و خیلى عالىاى وجود دارد که به افراد کمک میکنند؛ به مؤسسات کمک
میکنند؛ به حیوانات کمک میکنند! آنچیزى که در آنجا نیست، همگانى و همه
گیر بودن این روحیه است. یک روز درکشور ما و سایر کشورهاى اسالمى این
روحیه همه گیر بوده است؛ یعنى هر کسى موظف بوده که پولى براى انفاق کنار
بگذارد؛ یا رایج بوده که در ماه رمضان به نیازمندان افطارى بدهند؛ نباید بگذاریم
این کارها کم بشود.
بیانات مقام معظم رهبرى)مدظله العالى( ۱۲/12/1392

نذر فرهنگی ، عقلانیت توام با عشق است. طراحی به سفارش هلدینگ تبلیغات اینترنتی دابی dabi.ir || طراحی سایت توسط MXGroup