میدانید که نیازهای مردم به سوی شما از جمله نعمتهای الهی برای شماست؛ پس از نعمتها ملول نشوید که (در این صورت) به سوی دیگران روی بر میگردانند .

امام حسین (ع) ما براین باوریم
* خدمت ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم میشود، و امید و امنیت را در قلبها تقویت میکند.
* با ایمان به اراده ی خداوند متعال درجهت کسب رضایت حق تعالی گام بر میداریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود میدانیم.
* انجام صحیح و سریع و شایستهی نذر، روح تعالی و پاکی را در ما درخشانتر میکند.
* پای بندی به عدالت و انصاف را از جمله اهداف مهم خود میدانیم و در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی دریغ نمینماییم.
* نظم وآراستگی، وقت شناسی، عدالت، رفتار یکسان با افراد، تواضع، فروتنی و مسئولیتپذیری، الزمهی تداوم و استمرار این حرکت خداپسندانه است.
* رازداری و حفظ اسرار افراد از وظایف خطیر ماست؛ بنابراین در حفظ و صیانت از آنها تمام مساعی خود را به کار میبندیم.
* صبر و شکیبایی، برخورد مناسب، سعهی صدر و خوشرویی، الزمهی بقای فرهنگ نذر بوده و حفظ کرامت انسانها را سرلوحهی نذر خویش قرار میدهیم.
* باایجاد فضای دوستانه، مشارکت همگانی، وحدت عمومی و همدلی، گامی مؤثر در جهت شکوفایی نذر و ایثار و گذشت، خواهیم برداشت.
* با گشودن دفترعشق و فرهنگ ایثار در بدنهی جامعه، موجب سرزندگی و طراوت افراد خواهیم شد.
* با استقبال از نظرات و پیشنهادات سازنده و بسط فرهنگ انتقادپذیری و شفافیت در اطالع رسانی، موجب افزایش اعتماد عمومی خواهیم شد .