هنر، از جمله ابزارهایی است که به بهترین نحو میتواند پیام ها، و اهداف و مقصودها را به دیگران برساند.
نذر فرهنگی ریشه در ایمان، اعتقاد و تاریخ دارد و همهی عزیزان هنرمند و دارای مهارت، میتوانند با نذر وقت
ّ و تخصص خود، در حفظ و زنده نگه داشتن فرهنگ نذر و ترویج و آموختن هنر خود به دیگران کمک نمایند.
عالوه بر پزشکان ارجمند، معلمین مهربان، حقوق ّ دانان گرامی و مشاوران دلسوز، دیگر متخصصین نیکوکار با
ّ هر تخصص و مهارتی که دارند، با عضویت در نذرفرهنگی، بانیت خیر خود، سبب روشنایی و امید هرچه بیشتر
دردل نیازمندان و شهروندان می ّ شوند و آن ها را از تخصصهای مختلف خود در زمان های نذر بهرهمند میکنند.
ّ با وجود تنوع تخصصها و مهارتها در این بخش و امکان آموزش های هنری و فنی به افراد در قالب نذرفرهنگی،
فرد متقاضی دریافت نذورات میتواند با تالش مستمر در یادگیری و اخذ تسهیالت خاص در چرخهی زندگی
موفق شود و زمینهی درآمدزایی برای خود و خانواده را فراهم آورد.همچنین در این طرح سعی میگردد از پتانسیل
موجود در دستیابی به فضاهای ایجادکار و تالش و تولید استفاده شود.
ّ اهدافی که در بخش دیگر تخصصهای نذرفرهنگی میتواند تحقق پیدا کند، به شرح زیر می باشد:
1- ّ ترویج فرهنگ نذر در بین متخصصین در قالب نذر فرهنگی ) نذر وقت و تخصص (؛
2-ترویج هرچه بیشتر روحیهی نشاط و همدلی و نوع ّ دوستی بین افراد متخصص و توانمند جامعه؛
3- ّ نشر علم، تخصص و مهارت در قالب نذر فرهنگی؛
4-ارائه ّ ی خدمات تخصصی و حرفهآموزی به متقاضیان گروه هدف؛
5-تالش در جهت رشد و تعالی کرامات انسانی؛
6-ارتباط با کارخانهها و مؤسسات فنی مهندسی در جهت ایجاد فضای اشتغال؛
7-نگاهی نو به سنتها و ارزشهایی همچون نوعدوستی و دستگیری از افراد نیازمند جامعه در رهگذر ترویج
فرهنگ نذر.
تخصص‌ها
بخش دیگر ّ

اهداف
55
چشم انداز
1-مشارکت همهی اقشار جامعه در تفکر نذرفرهنگی؛
2-ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار، گذشت و محبت در جامعه؛
3-ارتقای سطح آگاهی و توانمندی اقشار ضعیف جامعه؛
4-ایجاد روحیهی مضاعف در عرصهی کار و تولید؛
ّی و کشوری و در نهایت معرفی تفکر نذرفرهنگی به جهانیان.
5-تالش در جهت گسترش نذرفرهنگی در عرصهی مل
به منظور دستیابی به اهداف، اقدام به تهیه و ارائهی برنامهای مشخص در راستای موارد زیرگردید
*اطالعرسانی و ترویج تفکر نذرفرهنگی در بین شهروندان و تالش در نهادینه کردن آن در جامعه.
*برگزاری جلسات توجیهی جهت مدیران و مسئولین خانه های تسنیم محلههای مختلف.
*برگزاری جلسات معرفی نذرفرهنگی با معاونین فرهنگی – اجتماعی، مشاوران، مدیران و کارشناسان امور بانوان
مناطق22 گانهی شهرداری تهران )با عنایت به اینکه شهرداری تهران نهادی فرهنگی- اجتماعی است( جهت
زمینهسازی و ارائهی خدمات تخصصی درقالب نذرفرهنگی.
*برگزاری همایشها- سمینارها و کارگاه ّ های تخصصی در سطح مدیران- شورایاریها – خیریههای مختلف.
*برپایی غرفه ی نذر فرهنگی در جشنواره های مختلف و دعوت از متخصصین جهت پیوستن به جامعهی بزرگ نذر فرهنگی.