اهداف کلی

 

 

برگزاری سلسله نشست های نذر فرهنگی؛ که تلاشیست در مسیر فراهم ساختن زمینه های گفتگویی،ایده پردازی و مفهوم سازی برای طرح هر چه شایسته تر الگوی فرهنگی امر خیر(نذر فرهنگی) و تولید گفتمان علمی برای رفع خلأ های دانشی در این زمینه.

اهداف
معرفی نذر فرهنگی به عنوان طرحی نو در امر خیر میان متخصصین و علاقه مندان در این حوزه
تولید گفتمان، دانش واژه و ادبیات علمی نذر فرهنگی
بیان مبانی علمی نذر فرهنگی در علوم مختلفی چون روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، دین و اقتصاد و مفهوم سازی برای نذر فرهنگی با توجه به این علوم
مطالعۀ ارزیابانه و نقادانه شیوه های متداول امر خیر از جمله نذر فرهنگی
شناخت نذر فرهنگی به عنوان الگوی اثربخش معنوی و اجتماعی در زمینۀ امر خیر
توانمند سازی و ارتقاء دانش کارشناسی در اجرای بهینۀ خیر/ نذر فرهنگی
تولید کتابچه و عمومی سازی مفاهیم بدست آمده در جهت ترویج همگانی نذر فرهنگی
ایجاد دریچه ای نو از امر خیر برای متخصصین و علاقه مندان به این حیطه جهت ایجاد انگیزه و دغدغه در تولیدات علمی آینده در این موضوع

ضرورت
فرایندهای کنونی امر خیر با ویژگی های شیئ وارگی خود، آن را از امری فرهنگی با ویژگی های معنوی و درونی به امری کالایی با ویژگی های مادی تبدیل کرده است
بازیابی مفهوم امر خیر و ارزیابی نقادانه تاثیر و تأثرات آن برای استمرار روحیۀ یاریگری، همیاری اجتماعی، دگریاری و مشارکت داطلبانه آمیخته با تاثیرگذاری معنوی و در عین حال اجتماعی از ضرورت برخوردار است.
نذر فرهنگی با نگاه و رویکردی نو به امر خیرمی پردازد و تمرکز خود را از امر اقتصادی بر امر فرهنگی می گذارد ؛
درنتیجه برگزاری این سلسله نشست ها برای طرح هر چه شایسته تر این الگوی فرهنگی از امر خیر(نذر فرهنگی) و تولید گفتمان علمی برای آن ضروری است.

گام های اجرایی نشست
نشست میانی در غالب سخنرانی اساتید در موضوعات مشخص با حضور کارشناسان ودست اندرکاران نذر فرهنگی ارایه می شود با هدف طرح ایده های اساتید برای نشست اصلی در یک زمینۀ گفتگویی و همچنین توانمند سازی و طرح نیازها و مسائل از سوی کارشناسان نذر فرهنگی.
برگزاری نشست های تخصصی اصلی به تعداد محورهای برنامه و یا برای هر محور چند نشست مختلف. این نشست ها به صورت ارایۀ سخنرانی از سوی اساتید منتخب با حضور مخاطبین گسترده تر از مجامع علمی – دانشگاهی، سازمان های خیریه، نهادهای جامعه مدنی و فعالین مشارکت اجتماعی و تعاونی داوطلبانه صورت می گیرد.

محورهای کلی:
– نذر فرهنگی و جامعه
– نذر فرهنگی، دین پژوهی و اخلاق
– نذر فرهنگی و اقتصاد
– نذر فرهنگی و روانشناسی