از فرمايشات امام محمد باقر (ع)
هيچ علمي جز به معرفت و شناخت پذيرفته نميشود و هيچ معرفتي جز با عمل حاصل نميآيد
ترجمهی الحيات،ج1،ص347
از دیدگاه قرآن، در مرحلهی اول، آموزش مبانی دینی، شناخت مبدأ و معاد و تنظیم راهبرد مناسب زندگی، از نیازهای هر فردی در، فلسفه ی فرستادن پیامبران، برآورده کردن این نیاز فطری و کلی بشریت است.
جامعهی انسانی بوده و اساسا به آموختن دانشهایی هستند که مورد نیاز فرد و جامعه است. این نیازها با توجه به زمان و مکان و در مرحلهی بعد، افراد ، مکل ویژگیهای فردی، در ارتباط با هر شخص و جامعهای، میتواند متفاوت با دیگران باشد، اما آنچه از مجموع آیات قرآنی میتوان استفاده کرد، که به همان ترتیبی که »تعلیم« یا »آموزش« در جامعهی اسالمی الزم بوده و هر اندیشمندی باید به عنوان زکات دانش خویش، آن را در اختیار دیگران قرار دهد، در تعلیم یا آموختن باید به نیازهای جدید پرداخته و خود را با متون از قبل تعیین شده، محدود نکرد و به این نکته توجه داشت که دانش بیش از آن که از تعلیم بهدست آید، از تعلم حصول خواهد شد. در این راستا، اساتید، ارجمند، معلمین گرامی
و دبیران دلسوز و دانشجویان متعهد که به عنوان جهادگران حوزهی علم و دانش تالش میکنند، وارد میدان علم و فرهنگ شده و با ابتکار عمل در تعلیم و تعلم، آن را در اختیار دانشجویان و دانشآموزان قرار داده، و با گام نهادن در مسیر نذر فرهنگی با همتی مضاعف و عزمی به یاری گروه هدف نیز میپردازند.
ملدر بخش آموزش، معلمین بازنشسته و همچنین دبیران دلسوز و دانشجویان متعهد ومؤمن در دانشگاهها و همچنین کانونهای دانشجویی
از جمله: کانون یاریگران شریف که متشکل از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف میباشند و کانون دانشپژوهان نخبه که متشکل از
دارندگان مدال جهانی و کشوری)المپیادهای علمی( هستند، با نذر فرهنگی، مشارکتی معنا دار،آگاهانه و عاشقانه را آغاز نمودهاند وبا
کمک وهمدلی همهی اعضای محترم بخش آموزش نذرفرهنگی، گامی مؤثر در راه نشر و اشاعهی یکی از مهمترین فرهنگهای اسالمی،
ّ یعنی نذر برداشته و با نذورات تخصصی به دانشآموزان در زمینهی تحصیلی یاری میرسانند.
1-ایجاد همدلی و محبت بیش ّ تر در بین متخصصین نیکوکار جامعه و بهرهمند شدن از لذات معنوی؛
2-مشارکت اجتماعی با نیت الهی و استمرار این راه در بین معلمین دلسوز و مهربان)بازنشسته و شاغل( و دانشجویان عزیز؛
3- ّ اشاعه و ترویج فرهنگ نذر در جامعه بین متخصصین نیکوکارکه وقت و مهارت خود را نذر نمایند؛
4 -ارتقای سطح آگاهی اجتماعی و اعتالی سطح دانش عمومی دانشآموزان؛
5-ایجاد ارتباط با کانونهای دانشجویی و مؤسسات خیریهی همراستا با نذرفرهنگی.
بخش آموزشی
آموزش از دیدگاه قرآن
اهداف
31
چشم انداز
*ترویج فرهنگ نذر در بین اقشار تحصیلکرده )اساتید محترم، معلمان دلسوز، دانشجویان عزیز( برای اشاعهی علم خود در بین دانشآموزان
مستعد آموزش؛
*ترویج فرهنگ علمآموزی و علماندوزی در بین دانشآموزان گروه هدف؛
*ارائهی الگوی موفق بخش آموزش نذرفرهنگی به دیگر استانهای کشور؛
*ایجاد روحیهی جهادی در کسب علم و دانش در بین دانشآموزان و دانشجویان؛
*تجلی ّ بخش فرهنگ نذر در بین متخصصین بخش آموزش به ویژه تکلیفگرایی، مسئولیتپذیری، کرامت نفس، امانتداری،
ّ خودباوری، ایثارگری، نوآوری و حمایت از کسانی که به تخصص بخش آموزش نیاز دارند؛
*حمایت و پشتیبانی از گروههای آموزشی )کانونها و انجمنهای علمی – دانشجویی( با هدف بهرهمندی دانشآموزان مستعد از پتانسیلهای موجود. در محلهی شهید هرندی(دروازه غار سابق) دانشآموزی ده ساله(پسر) در مقطع دوم ابتدایی تحصیل میکرد که به دلیل کمتوجهی و عدم یادگیری، مدرسه، عذر ایشان را خواسته بود. دانشآموز مزبور، سال اول ابتدایی را دو سال و سال دوم ابتدایی را نیز دو ساله خوانده بود. با شناسایی این دانشآموز و درخواست مادر ایشان- که تحت پوشش ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار هستند- مبنی برکمک به دانشآموز یاد شده، بخش آموزش نذرفرهنگی با کمک یکی از معلمین بازنشستهی عضو نذرفرهنگی، سرکار خانم شیری که ساکن شهرری در محدودهی منطقه 20 میباشند، و از ابتدای فعالیت نذر فرهنگی با باورهای دینی خود همراه این حرکت خداپسندانهی اجتماعی بودهاند، برای دانشآموز مذکور، در سرای محلهی شهید هرندی به صورت مستمر و هفتهای سه روز، کالس گذاشته و با صبر و تالش و ایثار، وقت و تخصص خود را نذر دانشآموز کرده و بعد از تالش 6 ماهه، دانشآموز نه تنها کالس سوم ابتدایی را با موفقیت به پایان رسانده، در حال حاضر نیز در مقطع چهارم ابتدایی تحصیل میکند و به جامعهی مدرسه و دوستانش بازگشته و لبخند رضایت بر چهره مادر و خود نشاند.