• 1دارابی-پزشکی
    دکتر محمد دارابی عضو محترم بخش پزشکی سه شنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۲

    دکتر محمد دارابی: دکتر محمد دارابی پزشک عمومی است و ۱۵ سال سابقه کار طبابت دارد. وی حدود ۱۴ سال در اورژانس فعالیت کرده و یک سال است که با آقای دکتر قاسمی از اساتید قلب دانشگاه شهید بهشتی مشغول را ه اندازی کلینیک فشارخون است. چقدر از زمانتان را به نذر فرهنگی اختصاص میدهید؟ [...]