ارائه مستمر نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در سرای محله سجاد منطقه ۱۷

مشاوره فردی توسط جناب آقای یعقوبی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .مشاوره فردی توسط جناب آقای یعقوبی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .

  به گزارش بخش مشاوره نذر فرهنگی، ارائه نذورات تخصصی به بانوان سرپرست خانوار منطقه ۱۷به صورت مستمر روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۹ تا ۱۳در سرای محله سجاد و مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه مذکور توسط نیکوکار محترم بخش مشاوره جناب آقای یعقوبی برگزار گردید.

  جناب آقای یعقوبی بزرگوار

نذرتان قبول

مشاوره فردی توسط جناب آقای یعقوبی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد . مشاوره فردی توسط جناب آقای یعقوبی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد . مشاوره فردی توسط جناب آقای یعقوبی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد . مشاوره فردی توسط جناب آقای یعقوبی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد . مشاوره فردی توسط جناب آقای یعقوبی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .