برگزاری جلسه مشاوره و آموزش والدین ودانش آموزان در قالب نذر فرهنگی جهت موفقیت در امتحانات پایان سال تحصیلی

زمان : ۹۵/۲/۲۰

مکان : سرای محله رسالت- منطقه ۱۹

برگزاری جلسه مشاوره و آموزش والدین ودانش آموزان بصورت ((نذر فرهنگی ))جهت موفقیت امتحانات پایان سال تحصیلی  مکان سرای محله رسالت - منطقه 19 مشاوره-منطقه-19-2 مشاوره-منطقه-19-3