کارگاه آموزشی بهداشت بانوان سرای محله رسالت منطقه ۱۹مورخ ۹۵/۳/۳ با مشارکت خیرین نذر فرهنگی -استاد سر کار خانم سیاه پوش

کارگاه آموزشی بهداشت بانوان سرای محله رسالت منطقه 19مورخ 3395 با مشارکت خیرین نذر فرهنگی استاد سر کار خانم سیاه پوش کارگاه-بهداشت-منطقه-19-2