چشم انداز طرح نذر فرهنگی در کلان شهر تهران

***

چشم-اندازموسسه نذرفرهنگیطرح نذر فرهنگی برآن است تا با اجرای موفق این طرح در کلان‌شهر تهران و اشاعه نذر فرهنگی در بین شهروندان نوعدوست تهرانی ، با بهره گیری از برآیند کار و فعالیت انجام شده گام در عرصه ملی و کشوری گذارده و با حساس سازی مردم و مسئولین نسبت به این فعالیت خیر و پسندیده دامنه فعالیت آن را گسترده تر سازد.

امید است تا با اجرای موفقیت آمیز طرح نذر فرهنگی در جهت احیای سنت ها و ارزش هایی همچون نوعدوستی و دستگیری از مددجویان و افراد نیاز مند جامعه در رهگذر ترویج سنت نذر وقت ، گامی موثر بردارد.