هادی حسینی آملی، فار غ التحصیل مهندسی شیمی از دانشگاه شریف و غضو محترم بخش آموزش

در نذر فرهنگی حرف و عمل توأم شده است

هادی حسینی آملی، فار غ التحصیل مهندسی شیمی

از دانشگاه شریف است. وی نذر فرهنگی را یک کار خیر گروهی میداند و میگوید: نذر فرهنگی اساساً هما نطور که از ترکیب بند اسمش پیداست؛

یعنی یک کار خیر برای گروهی از جامعه و اساسا با تعریفی که اینجا برای نذر فرهنگی دیدیم به طبقات نیازمند جامعه بیشتر اختصاص پیدامیکند. وی درخصوص مدت همکاری خود با این طرح گفت: یکسال است با طرح نذر فرهنگی و ۲ سال با ستادتوانمندسازی همکاری دارم. این عضو فعال طرح نذر فرهنگی در ادامه به شیوه کار این طرح اشاره میکند: در گروه ما کارها تقسیم شده است و هرکس وظیفه خاصی دارد. معلمان که هفت ه ای یک جلسه برای تدریس به کسانی که از طرف طرح نذرفرهنگی معرفی شد ه اند میروند. همه آنهایی که به عنوان رابط یا هماهنگ کننده هستند به صورت پراکنده برای هماهنگی کلاسها حضور دارند و یا درجلسات شرکت میکنند. حسینی به سابقه همکاری خود با گروه یار یگران دانشگاه شریف اشاره وادامه داد: من از موقعی که وارد گروه یاریگران شدم، آن گروه نیز کارهایی مشابه نذر فرهنگی درحوزه آموزش انجام میدادند و من در زندگی خودم تأثیرات زیادی دیدم. اول احساس میکردم این کارتنها کمک به دیگران است، اما الان احساس میکنم که این کمک بیشتر به خودم است. وقتی به یک فردی از جامعه کمک میکنی در واقع داری به خودت کمک میکنی چون تو داری در این جامعه زندگی میکنی. اگر به کسی آگاهی دهی و بتوانی در زمینه علمی به او کمک کنی در حقیقت به همه جامعه و خودت کمک کرد ه ای.