وقف در سایر ملل

نذر علاوه بر ملت ها ی مذاهب اسلامی در میان بعضی کشورهای غیر اسلامی هم دیده می شود . مردم بین النهرین ، مصریان قدیم ، آلمانی ها ،فرانسوی ها و انگلوساکسون از این نمونه اند . اگرچه نذر در این کشور ،به طور کامل با احکام نذر اسلامی مطابقت ندارد ،اما انواعی از تصرفات مالی شبیه به وقف را در قوانین خود دارند .

مثلا مردم مصر قدیم املاکی را به خدایان ،معبدها و مقبرها اختصاص می دادند و درآمد آنها را خرج تعمیرات و نوسازی این مکانها و هزینه خادمانش می کردند و این کار خود را به قصد نزدیک شدن به خدایان انجام می دادند.

در کشور فرانسه قانون اجازه داده است که پدر ،مالی رابه فرزندش ببخشد یا وصیت کند که بعد از مرگش به اولاد یا برادرش برسد که این شبیه به وقف اولادی می باشد.

نذورات مردمی و بنیادهای خیریه کشورهای اروپایی و بخصوص آمریکای شمالی از ابزارهای رشد توسعه و تحول فرهنگی جوامع این کشورهاست .

بانی بنیادهای خیریه جهان کشور آلمان است. دیدگاه سنتی نذر در آلمان عبارت از این بود که سرمایه ای دراختیار قرار می گرفت که می بایست سود ویا عواید آن برای انجام دادن مقصود ویا مقاصد نذر کننده کفایت کند . در آلمان نذر ابزاری است که به کمک آن گرایش های کاملا معین و تثبیت یافته فرهنگی در مقابل تحولات روز می تواند پشتیبانی شوند.

مثلا بنیادهایی وجود دارند که پس از حل مسایل آموزشی ،به حل مسایل زیست محیطی پرداخته اند . از این رو افزایش تعداد بنیادها، تاسیس دانشگاه ها ،ایجاد مدارس فنی مهندسی و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی و برپایی محافل و کانون های علمی برای بحث و چاره جویی در زمینه مسایل اجتماعی ،اقتصادی ، آموزشی در چهارچوب های محلی ،منطقه ای ،کشوری و بین المللی باکمک کارشناسان زبده و امکانات مالی چشمگیر است.

نقش نذورات کنونی جهان سرمایه داری تشخیص و شناخت مسائل ، چاره جویی و سرمایه گذاری برای حل آنها و نیز گسترش کمی و کیفی ،ترویج دانش ،بخصوص در آموزش عالی ،پژوهش و فن اشاعه آنهاست .این کار به طور مستقیم و غیرمستقیم به سود جامعه و گسترش رفاه و سرمایه به قشرهای مختلف جامعه می باشد.