سرکار خانم مهناز آذرنیا متخصص بافت و جنین شناسی و عضو محترم بخش پزشکی

نذر اساساً یک مقوله فرهنگی است، چرا که نذر عبارت است از تعهد انجام عمل یا تقبل هزینه ای که فرد بر اساس ایمان و باور قلبی در قبال تعهد شرط یا بودن شرط، عهد ه دار آن می شود، چون پایه این امر همان باور و ایمان درونی است چرا که این امر فی نفسه یک مسأله فرهنگی تلقی

می شود اما ممکن است موضوع تعهد یا انجام عمل نذر خود یک عمل فرهنگی باشد که در آن صورت چنین نذری به نحوی مضاعف فرهنگی تلقی می شود. مثل آن که فرد نذر می کند که به تعدادی بی سواد، سواد بیاموزد یا مثلاً نذر می کند که هزینه تحصیل کودک فقیر بازمانده از تحصیل را فراهم کند یا کتاب های کتابخانه ای را خریداری کند. در این قبیل موارد نذربر اساس موضوع آن نیز یک امر فرهنگی محسوب می شود.