سرکار خانم فاطمه بنایی مدرس زبان انگلیسی عضو محترم بخش آموزش

فاطمه بنایی مدرس زبان انگلیسی است که با طرح نذر فرهنگی همکاری دارد. وی کارشناس مترجمی زبان انگلیسی است و سابقه ۲۰ ساله تدریس و ترجمه دارد. بنایی ۲ سال است که با پیوستن به طرح نذر فرهنگی به تدریس دانش آموزان در منطقه ۵ پرداخته است. نکته ای که او تمایل زیادی به اجرای آن دارد این است که تا حد امکان دانش آموزان نیازمند از اینکه تدریس به آنان توسط دبیران به صورت رایگان است آگاه نشوند تا مبادا عزت نفس ایشان ذر ه ای خدشه دار شود. وی می گوید: تعریف نذر فرهنگی اختصاص وقت و تخصص است و در حال حاضر بیشترین متخصصین مشارکت کننده در طرح مدرسین و مشاورین و حقوقدانان هستند. اما جا دارد که این طرح در تمام زمینه ها گسترش یابد و هرکسی باهر تخصص و حرفه ای بتواند به طرح بپیوندد. مثلا میتوان اشخاصی را که حرف های بلد هستند تشویق به آموزش آن به نسل جوان کرد تا از این طریق بتوان آینده شغلی آنها را نیز تا حدی تأمین نمود. یا اشخاصی که ملک بدون استفاده ای دارند و می توانند آن را برای مدتی محدود در اختیار مراکز خیریه بگذارند، از این طریق از طرفی برای برخی اشخاص کارآفرینی شود و از دیگر سو نیز می توان درآمد حاصل از این فعالیتها را صرف امور خیریه کرد. افراد خیری نیز هستند که توان ایجاد بازار فروش برای تولیدات این کارگا ه ها را دارند که میتوان از آ نها نیز دعوت به همکاری کرد.