دکتر علی میرزا گودرزی عضو محترم بخش پزشکی

چطور با نذر فرهنگی آشنا شدید؟

من به اتفاق یکی از دوستانمان -آقای دکترمهدیانی- رفته بودیم پارک آزادگان که تابلوی نذر فرهنگی را دیدیم و آنجا علاقمند شدیم ببینیم که برنامه شان چیست و به چه صورت است. آنجا توضیحاتی ارایه شد و علاقمند شدیم که در نذر فرهنگی شرکت کنیم.

چه میزان برای این کار وقت می گذارید؟

من هر موقع که زنگ بزنند از نذر فرهنگی آمادگی دارم که در برنامه ها شرکت کنم و باتوجه به اینکه رشته من پزشکی است، آمادگی خودم را اعلام کردم که در این زمینه اگر بیمارانی باشند که میخواهند ویزیت شوند، ببینیم. این مدت ۵ شنبه ها را به نذر فرهنگی اختصاص دادم.

انگیزه تان چه بود؟

فکر می کنم که هر کس وظیفه ای دارد در جهت کار خودش که بتواند در جامعه مثمرثمر واقع شود. من فکر میکنم که طرح نذر فرهنگی یک فعالیت های اجتماعی در جهت خدمت به جامعه است و با خودم گفتم به عنوان یک ایرانی من هم می توانم مفید باشم.

این طرح چه کمک به مردم می کند؟

با توجه به وضعیتی که از نظر درمان برای بیماران وجود دارد، میتواند برای مریض هایی که توان مالی ندارند و نمیتوانند به بیمارستا نها مراجعه کنند، مفید باشد و به آنها کمک کند.

سرعت بخشیدن به این طرح چه تأثیری خواهد داشت؟

به بررسی احتیاج دارد. مدتی ممکن است وقت بگیرد که برنامه ها به قول معروف منظم شود وسر ساعت انجام شود و بتواند کمک موثری برای افراد جامعه باشد.

پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح دارید؟

چه نیازهایی در جامعه وجود دارد که می توان به آنها پرداخت؟

در مرحله اول آموزش های فرهنگی مهمتر است، چون می تواند زیربنا باشد. اگر فرهنگ جامعه بالا رود حتماً بهداشت و درمان به تدریج بهترمی شود. برای نذر فرهنگی صرفاً اگر بودجه ای تعیین شود که بتواند کارها را بهتر پیش ببردمناسب است. مثلا در جهت کارهای ما وسایل پزشکی را خریداری کنند تا استفاده کنیم برای بیمارانی که نمیتوانند به مراکز مختلف بروند.

ضرورت اجرای طرح از دیدگاه شما چیست؟

افراد مختلف ممکن است خودشان یک سری نذر داشته باشند در ذهن شان که بخواهند انجام دهند. لذا این طرح از این جهت می تواند مناسب باشد که نذر خودشان را ادا کنند. اگر به همین روشی که الان شروع شده ادامه پیداکند حتماً مثبت خواهد بود.

آیا مروج این طرح هم بود ه اید؟

بله، به دوستان توصیه کردم شرکت کنند به هرحال یک کار اجتماعی و خداپسندانه هست.

چه تأثیری ا زا ین موضوع در زندگی تان دیدید؟

از قدیم یک سری برنامه هایی داشتیم که شرکت میکردیم. حتی قبل از انقلاب به شهرستا ن هایی مثل ورامین میرفتم تا مریضها را ببینم. خیر وبرکاتش هم قطعاً میرسد و نمیتوان منکر آن بود.

خاطره ای هم دارید؟

ضمن عمل مریض هایی داشتم با رسیک بالا که کمک خداوند بوده که توانستم جانشان را نجات دهم. این خودش می تواند نکته مثبتی برای من باشد.

آینده این طرح را چطور میبینید؟

فکر میکنم اگر همکاران همین جور ادامه دهند، با پشتکاری که دارند و دوست دارند در اجتماع فعالیت کنند؛ آینده روشنی خواهد داشت