دکتر سمیه مقدم، دندانپزشک و نیکوکار بخش پزشکی

مقدم«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از نیکوترین نعمت‌هایی که به دست آورده‌اید، انفاق کنید.»
پروردگارا! به شیوه‌ی لطف و احسان تو اقتدا می‌کنم تا به قدر وسعت وجودم و به مدد فرصتی که برای مهربانی از طریق ایده‌ی زیبای « نذر فرهنگی» به من بخشیده‌ای، دل‌های خزان‌زده و جان‌های دردمند را یاری‌ رسانم، تا با همین دست‌ها که از لذت وصف‌ناپذیر یاری لبریز است، مرهمی بر دردی بگذارم.

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر              که جز نیکوئی اهل کرم نخواهد ماند.       «حافظ»

 از شما سپاسگزاریم و نذرتان قبول حق