خانم سمانه رحیمی فار غ التحصیل کارشناس ارشد مامایی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو محترم بخش پزشکی

خانم سمانه رحیمی فار غ التحصیل کارشناس ارشد مامایی از دانشگاه تربیت مدرس،با طرح نذرفرهنگی همکاری دارد. وی معتقد است اعضای نذر فرهنگی میتوانند مروجین این اقدام خداپسندانه باشند و به این طریق افراد بیشتری برای کمک جذب میشوند.

خانم رحیمی به نظر شما که یکی از اعضای طرح نذر فرهنگی هستید، نذر فرهنگی چه معنایی دارد؟

فکر میکنم نذر فرهنگی در حقیقت زکات علم، وقت و تخصصی است که من فرا گرفته ام و حالانوبت آن است که این علم را در بین مردم اشاعه دهم تا دیگران نیز بتوانند از علمی که آموخته ایم استفاده کنند. درتخصص من اینکه مردم را از وضعیت سلامت یشان آگاه کنم و آموز شهای لازم و کاربردی در خصوص سلامت به آ نها داده شود یک وجه نذر فرهنگی است.

کسی که میخواهد به عضویت نذر فرهنگی دربیاید، باید تمام وقت و زمان خود را فدای این کاربکند؟

نه اینطور نیست، هما نطور که گفتم نذر فرهنگی یعنی نذر گوشه ای از وقت و تخصص خود برای کمک به دیگران که نیاز به این وقت و تخصص دارند. من مدت زمان کوتاهی است که عضو طرح نذر فرهنگی هستم اما معتقدم انسان اگر بخواهد میتواند گوشه ای از وقت خود را صرف امور خیر کند و البته طرح نذرفرهنگی هیچ اجباری برای اعضای نذر فرهنگی از نظرزمانی ایجاد نمیکند.

شما به عنوان یکی از اعضای نذر فرهنگی چه راهکاری برای گسترش این طرح دارید؟

اینکه کار جنبه عمومی دارد بسیار خوب است اما به نظرم میآید اگر تعداد افراد متخصص بیشتری جذب این فعالیت شوند، توسعه و ترویج کار نیز مناسبتر ونظا م مند صورت میگیرد. بنده به عنوان یکی از اعضای این طرح در گفتگو با همکاران خود سعی میکنم تا آ نها را نیز به این سمت سوق دهم، چون معتقدم به این وسیله بار سنگینی از دوش جامعه برداشته میشود. البته نقایصی در کار و اجرا وجود دارد که این هم به علت نوپا بودن طرح است، اما این نقایص نیز با برگزاری جلسات هم اندیشی قابل رفع است.