حضور مشاوران و مدیران امور بانوان مناطق ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳، ۲۲ در ساختمان نذر فرهنگی، فروردین ۹۴

نذر فرهنگی در راستای اشاعه بیش از پیش تفکر نذر در بین اقشار متخصص جامعه، با دعوت از مشاوران و مدیران امور بانوان مناطق ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳، ۲۲ ، ضمن آشنایی ایشان با طرح نذر فرهنگی که نذر وقت و تخصص متخصصین و اشاعه مشارکت های اجتماعی با نیت اللهی است . اعلام آمادگی نموده تا در جهت ترویج آن در بین متخصصین در حوزه های آموزشی، پزشکی، مشاوره، حقوقی و دیگر تخصص ها اقدام نمایند.

DSC06569 DSC06573 DSC06574 DSC06587 DSC06591