حضور فعال نذر فرهنگی در چهارمین جشنواره زنان و تولیدات ملی اسفند ۱۳۹۲

حضور فعال نذر فرهنگی در چهارمین جشنواره زنان و تولید ملی اسفند ۱۳۹۲

DSC03940

DSC03943  DSC03953

DSC03958  DSC03991

DSC03995

DSC03996

DSC04002

DSC04004

DSC04010