جناب آقای دکتر ایازی معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

جناب آقای دکتر ایازی ضرورت اجرای طرح نذرفرهنگی در جامعه از دیدگاه شما چیست؟

به نظر بنده جامعه بشری در مواجهه باتکنولوژی های نوین و ماشینی شدن جوامع، ناگریزاز بازگشت به خویشتن و پرداختن به معنویات است. آنچه که در جوامع سنتی حلقه اتصال مردم با یکدیگر می شد، پرداختن به همین امور معنوی و ارتباطات رو در رو و متقابل مردم با یکدیگر بود.

مروری بر گذشته و تاریخچه سنت های الهی درکشور ما نشانگر این موضوع است که تنها افرادیکه تمکن مالی داشتند وقف و نذر میکردند. برخی اموال خود را برای آموزش دانش آموزان یتیم، کمک به نیازمندان و افرادی که مستحق کمک بودند وقف میکردند و موضوع نذر و وقف مربوط به اموردنیوی و مالی می شد، اما امروزه وقف و نذر شامل حوز ه های فرهنگی نیز می شود.

به نظر شما طرح نذر فرهنگی تا چه حدموفقیت آمیز خواهد بود؟

به اعتقاد من نذر فرهنگی از آن جهت حائز اهمیت است که افراد دارای وقت و تخصص می توانند دراین طرح حضور داشته باشند. نذر فرهنگی حرکت جدیدی است که بدون تردید مورد استقبال مردم واقع خواهد شد چرا که بیشتر افراد برای دادن وقت آماده هستند، اما به علت نبود فضا و مکان مناسب نمیتوانند خدمات خود را ارایه دهند.

بدون شک باید در مدیریت شهری فضای نقش آفرینی اعضای نذر فرهنگی ایجاد شود واعضای هیأت علمی دانشگا هها، هنرمندان و تمام فرهیختگان جامعه میتوانند به عضویت این طرح عظیم درآیند. در این میان نقش آفرینی رسانه ملی بسیار مهم است که در رابطه با دعوت مردم به نذروقت و مهارت، باید پررنگ تر شود تا حضور تمام شهروندان و مشارکت آنان بیش از پیش شود.