جلسه توجیهی طرح نذر فرهنگی با حضور مدیران محلات منطقه ۱۸ در ساختمان معاونت اجتماعی-فرهنگی منطقه مذکوربرگزار گردید.

جلسه توجیهی طرح  نذر فرهنگی با حضور مدیران محلات منطقه 18 -در ساختمان معاونت اجتماعی - فرهنگی منطقه مذکور جلسه توجیهی طرح نذر فرهنگی با حضور مدیران محلات منطقه ۱۸ از مناطق پهنه غرب شهر تهران شامل مناطق( ۵و۹و۱۸و۲۱و۲۲)، که با هماهنگی مسئولین امور بانوان منطقه مذکور روز دوشنبه مورخ  ۹۴/۹/۹  از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه برگزار گردید.

مدیران محلات  حاضر در جلسه اعلام کردند که علاوه بر ترویج نذر فرهنگی در بین متخصصین ساکن و یا شاغل در محدوده خدماتی منطقه ۱۸، به ارائه نذورات تخصصی (آموزشی، پزشکی، مشاوره ای و سایر تخصص ها) نیز در سرای محلات اقدام خواهند کرد.

همچنین با توجه به عدم حضور تعدادی ازمدیران محلات در جلسه فوق الذکر ترتیبی اتخاذ گردد که توسط امور بانوان نسبت به طرح نذر فرهنگی توجیه شوند.امید است مدیران اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف نیز یاری گر نذرفرهنگی در تحقق، ترویج و ارائه نذورات تخصصی به شهروندان باشند.

به امید خدای مهربان، همواره موظف و متعهد درخدمت مضاعف و کار مضاعف به جامعه باشیم.