برگزاری کلاس های هنری (نقاشی) در سرای محله لویزان – شیان محدوده خدماتی(منطقه ۴) در قالب نذر فرهنگی

برگزاری کلاس های هنری (نقاشی)  در سرای محله لویزان – شیان  محدوده خدماتی(منطقه 4) در قالب نذر فرهنگینظر به استقبال از کلاس های آموزشی هنری و با هماهنگی های انجام شده با سرای محله لویزان منطقه ۴ سرکار خانم نوری عضو محترم نذر فرهنگی، نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی هنری اقدام نمودند، ایشان روزهای چهارشنبه هرهفته، در سرای محله لویزان،کلاس هنری در زمینه آموزش نقاشی به فرزندان  بانوان سرپرست خانوار و دیگر متقاضیان را برگزارمی کنند.

سرکار خانم نوری بزرگوار
نذرتان قبول حق