برگزاری کلاس های هنری (بافتنی و قالی بافی) در سرای محله کاظم آباد محدوده خدماتی(منطقه ۴) در قالب نذر فرهنگی

کلاس های هنری نذر فرهنگی در سرای محله کاظم آباد منطقه 4- سرکار خانم بهزاد پورنظر به استقبال هنرجویان محترم، کلاس های آموزشی هنری نذر فرهنگی با هماهنگی در سرای محله کاظم آباد منطقه ۴ برگزار می شود.

سرکار خانم بهزادپور کارآفرین نمونه و عضو محترم نذر فرهنگی، نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی هنری در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته، در سرای محله کاظم آباد منطقه ۴ اقدام کردند. کلاس هنری مذکور در زمینه آموزش بافتنی و قالی بافی به بانوان سرپرست خانوار و دیگر متقاضیان به طور مستمربرگزار و پس از فراگیری و اتمام دوره، هنرجویان میتوانند نمونه صنایع دستی خود را جهت بازدید به نمایش بگذارند.

کلاس های هنری نذر فرهنگی در سرای محله کاظم آباد منطقه 4- سرکار خانم بهزاد پور

سرکار خانم بهزاد پور بزرگوار

 نذرتان قبول حق