برگزاری جلسه توجیهی نذر فرهنگی با حضور کارشناسان امور بانوان شهرداری های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در ساختمان نذر فرهنگی

برگزاری جلسه توجیهی نذر فرهنگی با حضور کارشناسان امور بانوان شهرداری های  مناطق 22 گانه شهر تهران در ساختمان نذر فرهنگیبا عنایت به طرح توسعه نذر فرهنگی و ترویج فرهنگ نذر در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و حمایت های تخصصی از بانوان سرپرست خانوار و فرزندانشان جلسه توجیهی با حضور همکاران نذر فرهنگی و کارشناسان امور بانوان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در روز دوشنبه نهم شهریورماه ۹۴، در ساختمان نذر فرهنگی برگزار شد.جلسه مذکور در جهت یافتن راهکارهای دستیابی به پتانسیل تخصصی در قالب نذر فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی بانوان سرپرست خانوار و فرزندانشان برگزار شد. و توضیحات تکمیلی توسط هر یک از کارشناسان بخش های مختلف نذر فرهنگی در خصوص ارائه هرچه بهتر نذورات تخصصی به جامعه هدف و برنامه ریزی دقیق تر در توسعه طرح نذر فرهنگی و خدمات رسانی به جامعه با تعامل و همکاری ادارات بانوان مناطق و استفاده از ظرفیت و پتانسیل محلات به حاضرین محترم ارائه گردید.