برگزاری جلسه با مشاور محترم شهردار در امور بانوان در شهر مقدس مشهد


برگزاری جلسه ای با حضور مشاور محترم  اموربانوان شهرداری  مشهد مقدس در تاریخ ۹۲/۷/۲۳با نماینده نذرفرهنگی برگزار گردید که طی این جلسه گزارشی از اهداف و فعالیت های نذرفرهنگی بیان گردید و طی مذاکرات انجام شده قرار بر راه اندازی نذرفرهنگی در مشهد مقدس و همکاری و فعالیت با نذرفرهنگی گردید .