فرهنگ و ارزشهای فرهنگی هویت و روح یک ملت است


حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالیفرهنگ، حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست بلکه اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ هستند.

همه ما در قبال مسائل فرهنگی و فرهنگ عمومی کشور مسئولیت شرعی و قانونی داریم و پیوست فرهنگی برای همه موضوعات و مسائل مهم در عرصه های مختلف بوده و فرهنگ همواره متکی به حضور مردم است.

از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ۹۲/۹/۱۹