ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی و ساختمانی منطقه ۷

ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی منطقه 7بخش پزشکی نذر فرهنگی اقدام به انجام ویزیت عمومی پزشکی جهت کارگران فصلی منطقه ۷ نمود.

به همین منظور جناب آقای دکتر علی شیخ السلامی، پزشک عمومی و عضو محترم نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روز شنبه مورخ ۹۵/۹/۶ به مرکز اسکان کارگران ساختمانی و فصلی منطقه ۷ واقع در نظام آباد تشریف بردند و به ویزیت و مشاوره پزشکی ۲۰ نفر از شهروندان در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

جناب آقای شیخ السلامی 

                                                                                                        نذرتان قبول حق

ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی منطقه 7 ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی منطقه 7 ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی منطقه 7 ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی منطقه 7 ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی منطقه 7 ارائه ویزیت پزشکی نذرفرهنگی در مرکز اسکان کارگران فصلی منطقه 7