ارائه نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر- سرای محله دستغیب منطقه ۹

 کارگاه آموزشی مشاوره توسط سرکار خانم زهرا احمد دوست  مشاور و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .کارگاه آموزشی مشاوره توسط سرکار خانم زهرا احمد دوست  مشاور و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .

  به گزارش بخش مشاوره نذر فرهنگی، کارگاه مشاوره در روز شنبه ۹۵/۷/۱۰ از ساعت ۱۰تا ۱۲، با همکاری اداره امور بانوان منطقه ۹ برگزار شد.

کارگاه  آموزشی با موضوع انحراف جنسی نوجوانان، در مرکز مهارت آموزی کوثر سرای محله دستغیب برگزار و نیکوکار محترم بخش مشاوره سرکار خانم احمد دوست به بانوان شاغل در این مرکز در قالب نذر فرهنگی مشاوره ارائه کرده  و در پایان به سوالات بانوان حاضر پاسخ دادند.

   سر کار خانم احمد دوست بزرگوار

نذرتان قبول