ارائه مشاوره فردی در سرای محله شمشیری منطقه ۹ در قالب نذر فرهنگی

مشاوره فردی توسط سرکار خانم فاطمه فردی کارشناس ارشد روانشناسی و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .مشاوره فردی توسط سرکار خانم فاطمه فردی کارشناس ارشد روانشناسی و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .

  به گزارش بخش مشاوره نذر فرهنگی، روز چهار شنبه  مورخ ۹۴/۷/۷ از ساعت ۱۰  تا ۱۲ مشاوره فردی در قالب نذر فرهنگی در سرای محله شمشیری با همکاری امور بانوان منطقه۹ ارائه گردید.

نیکوکار محترم بخش مشاوره، سرکار خانم فردی به ۵ نفر از بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی مشاوره دادند.

  سرکار خانم فردی  بزرگوار

نذرتان قبول