ارائه مستمر نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در سرای محله سجاد منطقه ۱۷

مشاوره فردی توسط سرکار خانم کاکولکی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .مشاوره فردی توسط سرکار خانم کاکولکی کارشناسان ارشد مشاوره بالینی و از اعضای محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد 

  به گزارش بخش مشاوره نذر فرهنگی، مشاوره فردی توسط نیکوکار محترم بخش مشاوره سرکار خانم کاکولکی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۴ برای بانوان سرپرست خانوار در سرای محله سجاد منطقه ۱۷ ارائه گردید.

  سرکار خانم کاکولکی بزرگوار

نذرتان قبول