ارائه مستمر نذورات تخصصی بخش مشاوره نذر فرهنگی در سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸

مشاوره فردی توسط جناب آقای لطف الله حسینی کارشناس ارشد بالینی و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی برگزارشد .مشاوره فردی توسط جناب آقای لطف الله محسنی کارشناس ارشد بالینی و عضو محترم بخش مشاوره نذر فرهنگی ارائه شد .

  به گزارش بخش مشاوره نذر فرهنگی، ارائه مشاوره فردی و همچنین برگزاری کلاس های آموزشی در دفتر پهنه شرق نذر فرهنگی(سرای محله لشگر شرقی)، با همکاری مدیریت محله لشگر شرقی ، روز های  سه شنبه از ساعت ۱۳  تا ۱۷ برگزار می شود.

نیکوکار محترم بخش مشاوره، جناب آقای محسنی به بانوان سرپرست خانوار ساکن منطقه ۸ و دیگر شهروندان در محله لشگر شرقی در قالب نذر فرهنگی مشاوره ارائه می کنند.

  جناب آقای محسنی  بزرگوار

نذرتان قبول